OnLine Journal of Biological Sciences

Volume 22, Issue 4 (2022)

Research ArticleOpen Access
Assylbek Abdrashitovich Zhanabayev, Birzhan Yeleubaevich Nurgaliev, Abzal Kenesovich Kereyev, Assel Yerzhanovna Paritova, Altay Yegemberdievich Ussenbayev, Svetlana Maksutovna Bayantassova, Dinara Seitkamzina, Guldari Kairshakovna Zhumagaliyeva and Botakoz Yelemessova
OnLine Journal of Biological Sciences 2022, 404-414
Published: 6 October 2022
Research ArticleOpen Access
Alexander Kalashnikov, Nurlan Balgabaev, Vyacheslav Zharkov, Yelena Angold and Pavel Kalashnikov
OnLine Journal of Biological Sciences 2022, 415-424
Published: 6 October 2022
Research ArticleOpen Access
Polina Vesselova, Karina Makhmudova, Gulmira Kudabayeva, Bektemir Osmonali and Vladimir Mikhalev
OnLine Journal of Biological Sciences 2022, 425-438
Published: 6 October 2022