American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 2 (2021)

Research ArticleOpen Access
Caili Sun, Aabid Manzoor Shah, Junhuan Yang, Chen Wu, Zongmin Wang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 130-139
Published: 9 April 2021
Research ArticleOpen Access
Kailun Shi, Cheng Kun Liu, Keliang Lyu, Jie Chen and Xue Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 140-147
Published: 11 April 2021
Research ArticleOpen Access
Md. Nazmul Hasan, Fahmid H. Bhuiyan, Hammadul Hoque, Nurnabi Azad Jewel, Md. Ashrafuzzaman and Shamsul H. Prodhan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 148-159
Published: 19 April 2021
Research ArticleOpen Access
Chang Liu, Yupeng Li, Wentao Huo, Tengsheng Li, Qianqian Wei, Mingli Huang, Cunzhen Geng and Dongyun Yan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 160-173
Published: 19 April 2021
Research ArticleOpen Access
Lingli Pei, Jiangdong Liao and Hongjun Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 174-180
Published: 21 April 2021
Research ArticleOpen Access
Mohammed H. Hassan, Dorreia Abd-Alla Mohamed Zaghloul, Marwa Ahmed Mahmoud, Zamzam Nasrallah Abdel-Moaty and Rana Toghan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 181-191
Published: 28 April 2021
Research ArticleOpen Access
Wenxuan Sun, Liyong Bai, Huihui Ji, Wentao Huo, Zhen Huang, Kezhong Liu and Dongyun Yan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 192-204
Published: 11 May 2021
Letter to the EditorOpen Access
Mohamed Nabil Ibrahim and Abdo Abdellah Elfiky
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 205-207
Published: 10 May 2021