American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 19, Issue 2 (2023)

Research ArticleOpen Access
Ruixue Wang, Feifei Xin, Yufei Chang, Wenrui Dang, Huaiyuan Zhang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 128-137
Published: 17 April 2023
Research ArticleOpen Access
Qihui Shen, Henan Zhu, Hongli Zhou, Tienan Jiang and Yan Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 138-145
Published: 4 May 2023
Research ArticleOpen Access
Sun Jung Lee, Tae Su Jang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 146-151
Published: 5 May 2023
Research ArticleOpen Access
Meng Han Chen and Wang Chung Ping
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 152-158
Published: 17 May 2023
Research ArticleOpen Access
Gailing Wang, Chendi Li, Yanan Guo, Lei Guo, Mingcheng Wang, Tongbiao Li, Linglong Xu and Enzhong Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 159-168
Published: 23 May 2023