American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 4 (2021)

Research ArticleOpen Access
Jieyang Shen, Yihui Liu, Jiahao Xu, Shenbo Ye, Xiaoxiao Xu, Yang Liu, Lixue Zheng and Yang Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 361-372
Published: 18 October 2021