American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 20, Issue 2 (2024)

Research ArticleOpen Access
Sun Jung Lee, Tae Su Jang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 105-111
Published: 17 April 2024
Research ArticleOpen Access
Huixiu Ma, Dehui Dai, Guicai Chen and Weilian Hu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 112-125
Published: 18 May 2024
Research ArticleOpen Access
Eunji Park, Tae Su Jang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 126-131
Published: 24 May 2024
Research ArticleOpen Access
Zhiyuan Lv, Qiaozhen Zhao, Shanbin Chen, Heng Zhong, Wenmei Zhao, Ruiqi Luo, Wei Jiang, Wei Liu, Xinglin Han, Mengchao He, Xiaomeng Zhang, Deliang Wang, Mengmeng Zhang and Xinyu Xu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 132-139
Published: 1 June 2024
Research ArticleOpen Access
Akram N. Salah and Hayam Atallah Alwabsi
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 140-150
Published: 11 June 2024