American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 19, Issue 1 (2023)

Review ArticleOpen Access
Mengnan Zhu, Jiameng Shen, Hongju Zhang, Hongli Zhou and Yang Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 1-11
Published: 8 January 2023
Research ArticleOpen Access
Faten Hameed Thamer, Noah Thamer, Anhar Alhamzi, Naseem Al-Ansi, Sarah Al-Sadi and Abdullah Al-Shibeh
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 12-19
Published: 16 January 2023
Research ArticleOpen Access
Lin Liu, Miaosheng Guan, Yiping Fan, Hongchen Liu, Hongbo Li and Wenyu Niu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 20-29
Published: 19 January 2023