American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 3 (2021)

Research ArticleOpen Access
Mengqian Chen, Cen Chen, Junchao Wu, Jiayuan Bi, Han Jiang and Guangrong Huang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 290-301
Published: 2 July 2021
Research ArticleOpen Access
Jinhua Yi and Xin Yuan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 302-311
Published: 15 July 2021
Research ArticleOpen Access
Bing Xu, Yi Dai, Shiyu Xu, Jianjun Liu, Botao Hu, Xiao Ding, Xinyi Wu and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 312-319
Published: 15 July 2021