American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 16, Issue 3 (2020)

Research ArticleOpen Access
Xibo Feng, Yan He, Yi Zhang, Jianlin Wang and Xiaonan Dong
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 280-287
Published: 2 July 2020
Research ArticleOpen Access
Weiwei Zhao and Zhou Jiang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 288-298
Published: 3 July 2020
Research ArticleOpen Access
Guo Feng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 299-307
Published: 7 July 2020