American Journal of Infectious Diseases

Volume 4, Issue 1 (2008)

Research ArticleOpen Access
Huan-Yao Lei, Kao-Jean Huang, Yee-Shin Lin, Trai-Ming Yeh, Hsiao-Sheng Liu and Ching-Chuan Liu
American Journal of Infectious Diseases 2008, 1-9
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Ching-Chuan Liu, Kao-Jean Huang, Mei-Chih Huang, J.-J. Lin, S.-M. Wang, Jen-Jou Liu, Jih-Jin Tsai, Jyh-Hsiung Huang, Yee-Shin Lin, Hsiao-Sheng Liu, Trai-Ming Yeh and Huan-Yao Lei
American Journal of Infectious Diseases 2008, 10-17
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Ying-Ray Lee, Nguyen-Thanh Hung, Ching-Chuan Liu, Kao-Jean Huang, Huan-Yao Lei, Yee-Shin Lin, Jen-Reng Wang, Trai-Ming Yeh, Shun-Hua Chen and Hsiao-Sheng Liu
American Journal of Infectious Diseases 2008, 18-21
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Lien-Cheng Chen, Huey-Wen Shyu, Huan-Yao Lei, Shun-Hua Chen, Hsiao-Sheng Liu, Yee-Shin Lin and Trai-Ming Yeh
American Journal of Infectious Diseases 2008, 22-31
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Ying-Ray Lee, Huan-Yao Lei, Shun-Hua Chen, Jen-Reng Wang, Yee-Shin Lin, Trai-Ming Yeh, Ching-Chuan Liu and Hsiao-Sheng Liu
American Journal of Infectious Diseases 2008, 32-40
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Nguyen Thanh Hung, Nguyen Trong Lan, Yee-Shin Lin, Chiou-Feng Lin, Le Bich Lien, Kao-Jean Huang, Trai-Ming Yeh, Do Quang Ha, Vu Thi Que Huong, Lien-Cheng Chen, Lam Thi My, Jyh-Hsiung Huang, Ching-Chuan Liu and Huan-Yao Lei
American Journal of Infectious Diseases 2008, 41-49
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Kao-Jean Huang, Yee-Shin Lin, Hsiao-Sheng Liu, Trai-Ming Yeh, Ching-Chuan Liu and Huan-Yao Lei
American Journal of Infectious Diseases 2008, 50-59
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Kao-Jean Huang, Yu-Tien Cheng, Yee-Shin Lin, Jyh-Hsiung Huang, Hsiao-Sheng Liu, Trai-Ming Yeh, Ching-Chuan Liu and Huan-Yao Lei
American Journal of Infectious Diseases 2008, 60-68
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Chiou-Feng Lin, Huan-Yao Lei, Ching-Chuan Liu, Hsiao-Sheng Liu, Trai-Ming Yeh, Robert Anderson and Yee-Shin Lin
American Journal of Infectious Diseases 2008, 69-75
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Chung-I Rai, Huan-Yao Lei, Yee-Shin Lin, Hsiao-Sheng Liu, Shun-Hua Chen, Lien-Cheng Chen and Trai-Ming Yeh
American Journal of Infectious Diseases 2008, 76-84
Published: 31 March 2008
Research ArticleOpen Access
Shu-Wen Wan, Chiou-Feng Lin, Mei-Chun Chen, Huan-Yao Lei, Hsiao-Sheng Liu, Trai-Ming Yeh, Ching-Chuan Liu and Yee-Shin Lin
American Journal of Infectious Diseases 2008, 85-91
Published: 31 March 2008