American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 16, Issue 4 (2020)

Research ArticleOpen Access
Xinhe Zhao, Zhuangzhuang He, Wenwei Lu, Yubin Zhao, Yuanda Song and Xiaojie Ren
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 462-472
Published: 9 October 2020
Research ArticleOpen Access
Jin Li, Yingbin Xue, Minzhong Chen, Huirong Su, Zhengwei Wu and Tingting Duan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 473-481
Published: 13 October 2020
Research ArticleOpen Access
Luis David Maldonado-Bonilla
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 482-493
Published: 14 October 2020
Research ArticleOpen Access
Wenbin Wu and Jian Zhao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 494-506
Published: 21 October 2020
Review ArticleOpen Access
Mengqian Chen, Yanan Li and Guangrong Huang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 507-519
Published: 25 October 2020