American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 16, Issue 3 (2020)

Research ArticleOpen Access
Xibo Feng, Yan He, Yi Zhang, Jianlin Wang and Xiaonan Dong
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 280-287
Published: 2 July 2020
Research ArticleOpen Access
Weiwei Zhao and Zhou Jiang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 288-298
Published: 3 July 2020
Research ArticleOpen Access
Guo Feng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 299-307
Published: 7 July 2020
Research ArticleOpen Access
Hua Li, Rujie Gao, Ruiqi Li, Xia An and Yufeng Zhao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 308-321
Published: 10 July 2020
Review ArticleOpen Access
Tahira Naz, Yusuf Nazir, Abu Bakr Ahmad Fazili, Kiren Mustafa, Xueyuan Bai and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 308-327
Published: 1 August 2020
Research NotesOpen Access
Xiaolei Guan, Yaqiong Liu, Yao Lu, Suwen Wang, Jingyu Jin, Jie Wang and Rongbin Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 322-331
Published: 17 July 2020
Research ArticleOpen Access
Xinhe Zhao, Tianlong Huang, Yaxin Zhang, Xiaojie Ren, Yuanda Song and Bei Guo
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 332-344
Published: 24 July 2020
Research ArticleOpen Access
Xiaojie Ren, Qi Yan, Song Li, Yusuf Nazir, Hafiy Halim, Xinhe Zhao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 345-353
Published: 27 July 2020
Research ArticleOpen Access
Xueping Ren and Ming Jiang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 370-379
Published: 5 August 2020