American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 1 (2021)

Research ArticleOpen Access
Zhike Xie, Ming He, Yuhan Zhai, Feifei Xin, Shuyan Yu, Shaoxuan Yu, Huanying Zhao, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 1-15
Published: 16 January 2021
Research ArticleOpen Access
Hadear Hanie Amin
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 28-39
Published: 28 January 2021
Research ArticleOpen Access
Yunqi Kong, Gaochao Wang, Xinyu Wang, Tong Wang, Jieyang Shen, Aibei Zhang, Lixue Zheng and Yang Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 40-49
Published: 27 January 2021